Kompveldstraat 54 - 3620 Lanaken

Verkoopsvoorwaarden en info voor de betaling van dakwerken

JM Dakwerken - Betaling dakwerken

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom hebben we op deze pagina alle verkoopsvoorwaarden en info omtrent de betaling van dakwerken in regio Lanaken door JM Dakwerken op een rijtje gezet. Neem gerust contact op bij vragen of onduidelijkheden.

Onze voorwaarden voor verkoop, levering en plaatsing

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Prijsofferten zijn tot 60 (zestig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Prijzen worden steeds exclusief BTW vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De Overeenkomst kan enkel worden gewijzigd mits schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de werken te finaliseren binnen de termijn vermeld in de Overeenkomst. De Opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de Overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de uitvoering van de werken verwacht zal de Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.
Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

7. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.
Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de aannemer zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 250,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

9. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer.
De overdracht van eigendom van de goederen door de aannemer geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.
Het is de Opdrachtgever verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de aannemer heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de aannemer zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

12. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de Aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

14. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient betaald te worden zoals vermeld bij de ondertekening van de offerte.

15. Bij niet betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de Overeenkomst. 18. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de Opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site